privacy

Ir.Andre Roelants

ARAN- Consulting

 

Privacy verklaring

 

Algemeen

 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens ernstig en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@aranconsulting.be .

 

Persoonsgegevens

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

 

-Voor- en achternaam

-Geslacht

-Geboortedatum

-Geboorteplaats

-Adresgegevens

-Telefoonnummer

-E-mailadres

-Samenstelling gezin

-Beroep

-Rijksregisternummer

-Ondernemingsnummer

-IP-adres

-Door het beroepsgeheim beschermde persoonsgegevens

-Gegevens in verband met de gezondheid.

-Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch

-Locatiegegevens

-Bankrekeningnummer

 

Verwerkingsdoeleinden van de persoonsgegevens

 

-Klantenbeheer

-Agendabeheer

-Boekhouding

-Organisatie van cursussen, workshops en lezingen

-Uitvoering van onze opdracht als coach en als gezondheidsbegeleider

 

Rechtsgrond van de verwerking

 

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, art. 6.1

 

a) toestemming

b) noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst

c) noodzaak ingevolge een wettelijke verplichting

d) noodzaak ter bescherming van vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon

 

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van art. 6.1. a) (toestemming), heeft de cliënt steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

 

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op het gebied van boekhouding, aansprakelijkheid, …).

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of in uitvoering van de overeenkomst met u.

 

Direct marketing

 

U heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Indien u via onze websites (www.aranconsulting.be of www.hypnoseacademie.be inschreef voor onze nieuwsbrief, dan kan u uzelf uitschrijven bij de eerstvolgende nieuwsbrief die u ontvangt.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

 

Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aranconsulting.be .

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

Wij houden eraan zo snel mogelijk te reageren, maar zeker binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

 

Klacht

 

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens :

 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

commission@privacycommission.be

 

 

Ir. André Roelants

Gouden-Boomstraat 1

8000 Brugge

Ond.nr. : 0687.804.234